Adatvédelmi tájékoztató

Adatvédelmi irányelvek

Cégünk tisztában van azzal, hogy az Ön személyes adatainak biztonsága fontos.

Webhelyünket személyes adatainak nyilvánosságra hozatala nélkül is használhatja. Webhelyünk használatának feltételeként nem kötelező személyes adatokat megadnia. Webhelyünk használatakor az adatokat különféle biztonsági célokból tárolhatjuk. Ezek az adatok magukban foglalhatják az internetszolgáltató nevét, a webhelyet, amelyet a webhelyünkhöz linkeltél, azokat a webhelyeket, amelyeket a webhelyünkről látogat meg, és az IP-címét. Ezek az adatok az Ön személyazonosságához vezethetnek, de ezt nem használjuk fel. Az adatokat időről időre felhasználjuk statisztikai célokra, de fenntartjuk az egyes felhasználók névtelenségét, hogy az illető ne legyen azonosítható. Abban az esetben, ha a személyes adatokat másoknak adjuk át Önnek az Ön által kért termékek vagy szolgáltatások nyújtása céljából, vagy az Ön által engedélyezett más célokra, technikai és szervezési eszközökre támaszkodunk annak biztosítására, hogy az alkalmazandó adatbiztonsági szabályokat betartsák.

Személyes adatokat csak akkor gyűjtünk, ha Ön megadja nekünk, regisztráció, űrlapok vagy e-mailek kitöltése és hasonló helyzetek útján, amelyekben Ön az információ megadását választotta.

Az adatbázis és annak tartalma cégünknél marad, és a nevünkben eljáró és a számunkra felelős adatfeldolgozóknál vagy szervereknél marad. Személyes adatait sem mi, sem ügynökeink semmilyen formában nem továbbítják harmadik felek általi felhasználásra, hacsak nem kaptuk meg az Ön beleegyezését, vagy törvényileg erre kötelezzük.

ADATBIZTONSÁG

Az adatok megismerésére az Adatkezelők és az adatfeldolgozók munkavállalói a munkakörükbe tartozó feladatok teljesítéséhez szükséges mértékben jogosultak. Az Adatkezelők megtesznek minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.

Szervezési intézkedések

Az Adatkezelők az informatikai rendszerhez a hozzáférést személyhez köthető jogosultsággal teszik lehetővé. A hozzáférések kiosztásánál érvényesül a „szükséges és elégséges jogok elve”, azaz az Adatkezelők informatikai rendszereit és szolgáltatásait minden felhasználó csak a munkaköri feladatának ellátásához szükséges mértékben, az ennek megfelelő jogosultságokkal és a szükséges időtartamig használhatja. Az informatikai rendszerekhez és szolgáltatásokhoz hozzáférési jogot csak az a személy kaphat, aki biztonsági vagy egyéb (pl. összeférhetetlenségi) okokból nem esik korlátozás alá, valamint rendelkezik az annak biztonságos használatához szükséges szakmai, üzleti és információbiztonsági ismeretekkel.

Technikai intézkedések

Az Adatkezelők tűzfalas védelemmel védik a belső hálózatukat. Az alkalmazott nyilvános hálózatok belépési pontjain mindenhol minden esetben hardveres tűzfal (határvédelmi eszköz) helyezkedik el.

Az Adatkezelők többszintű, aktív, komplex kártékony kódok elleni védelemmel (pl. vírusvédelem) védik a belső hálózataikat a külső támadásoktól. Az Adatkezelők által működtetett informatikai rendszerekhez, adatbázisokhoz az elengedhetetlen külső elérést az Adatkezelők titkosított adatkapcsolaton keresztül valósítják meg (VPN).

Az Adatkezelők mindent megtesznek azért, hogy informatikai eszközeik, szoftvereik folyamatosan megfeleljenek a piaci működésben általánosan elfogadott technológiai megoldásoknak.

Az Adatkezelők szerverei a tárhelyszolgáltató elkülönített dedikált szerverén, védetten és zártan találhatók.

AZ ÖN JOGAI

Az Adatkezelők számára fontos, hogy adatkezelése megfeleljen a tisztességesség, a jogszerűség és az átláthatóság követelményeinek. Ennek érdekében Ön tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a kötelező adatkezelések kivételével – törlését, hozzájárulását visszavonhatja, továbbá élhet adatai hordozásának lehetőségével, illetve tiltakozási jogával. Annak érdekében, hogy Ön tisztában legyen a jogaival és azok gyakorlásának feltételeivel, az alábbi tájékoztatást nyújtjuk Önnek.

Önnek joga van bármikor kérni az információk másolatát. Önnek joga van felülvizsgálni és módosítani a rendszerünkben tárolt személyes adatait, ha úgy gondolja, hogy azok elavultak vagy helytelenek. Csak küldjön egy e-mailt az alábbi címen megadott címre:

home@herb-pharma.com

Önnek bármikor jogában áll visszavonni beleegyezését személyes adatainak jövőbeni felhasználásához. Ismét csak küldjön e-mailt a megadott címre:

home@herb-pharma.com

Cookie-kal kapcsolatos információk

A Webáruház saját, valamint az esetleges harmadik felek által használt sütikkel kapcsolatban tájékoztatást talál a Webáruház első meglátogatásakor megjelenő pop-up ablakban.

Webhelyünk a Google Analytics, a Google Inc. webanalízis szolgáltatását használja.

Az Ön előzetes beleegyezése alapján a Google elemzi a mi nevünkben a weboldalunk használatát. A webhelyünk használatával kapcsolatban a Google által gyűjtött információkat (pl. A hivatkozó URL-t, melyik weboldalunkat látogatja meg, a böngésző típusát, a nyelvi beállításokat, az operációs rendszert, a képernyő felbontását) továbbítjuk a Google szerverére az Egyesült Államokban, ahol tárolni és elemezni fogják; a megfelelő eredményeket ezután névtelen formában bocsátják rendelkezésünkre. Ebben a folyamatban a felhasználói adatok nem lesznek összekapcsolva a teljes IP-címmel.

Visszavonhatja a webanalízis használatához való hozzájárulását a Google által kínált böngésző beépülő modul letöltésével és telepítésével. A Google Analytics szolgáltatással kapcsolatos további információkért olvassa el a Google Analytics Általános Szerződési Feltételeit, a Google Analytics biztonsági és adatvédelmi elveit, valamint a Google adatvédelmi irányelveit.

Email: home@herb-pharma.com

5. AZ ÖN JOGORVOSLATI LEHETŐSÉGEI

Amennyiben az Adatkezelő nem megfelelő módon, a jogszabályokkal ellentétesen kezeli az Ön személyes adatait, esetleg ha a jogai gyakorlására irányuló kérelmének az Adatkezelő nem, vagy nem megfelelő módon tett eleget, több jogorvoslati lehetőséget is igénybe vehet.

5.1. Panasztétel a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál

Amennyiben Ön kifogásolja az Adatkezelő tevékenységét, jogorvoslati lehetőséggel, panasszal fordulhat a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz az alábbi elérhetőségek valamelyikén:

Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf. 5.

Telefon: +36-1-391-1400.

Fax: +36-1-391-1410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Honlap: http://www.naih.hu

Online ügyindítás: http://www.naih.hu/online-uegyinditas.html

 

Bírósági jogérvényesítés

A hatósági jogorvoslat mellett Önnek lehetősége van továbbá bírósághoz fordulni az Adatkezelő tevékenysége miatt. A perre a GDPR, az Infotv., illetve a Ptk. és a Pp. szabályai alkalmazandók. A per megindításával kapcsolatos kérdésekről kérjük, hogy konzultáljon ügyvéddel.

1. számú melléklet

A vonatkozó jogszabályok

A Tájékoztató kialakítása során az Adatkezelő figyelembe vette a vonatkozó hatályos jogszabályokat, illetve a fontosabb nemzetközi ajánlásokat, különös tekintettel az alábbiakra:

a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2016. április 27-i 2016/679/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (GDPR);

az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 2011. évi CXII. törvény (Infotv.);

az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény;

a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.);

a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény (Pp);

a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény (Fgytv.);

a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (Számv. tv.);

az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről 2001. évi CVIII. törvény;

a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény;

a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. Rendelet;

az emberi felhasználásra kerülő gyógyszerek rendeléséről és kiadásáról szóló 44/2004. (IV. 28.) ESZCSM rendelet.

2. számú melléklet

A személyes adatok kezelésével kapcsolatos fogalmak

adatkezelő: az a jogi személy, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit meghatározza;

adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés, továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;

adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele;

adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges;

adatmegjelölés: az adat azonosító jelzéssel ellátása annak megkülönböztetése céljából;

adatkezelés korlátozása: a tárolt személyes adatok megjelölése jövőbeli kezelésük korlátozása céljából;

adatmegsemmisítés: az adatokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése;

adatfeldolgozó: az a jogi személy, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;

címzett: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e;

érintett: azonosított vagy azonosítható természetes személy; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;

harmadik személy: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak;

az érintett hozzájárulása: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;

IP cím: valamennyi hálózatban, amelyben a kommunikáció a TCP/IP-protokoll szerint folyik, a szervergépek IP-címmel, azaz azonosítószámmal rendelkeznek, amelyek az adott gépek hálózaton keresztüli azonosítását teszik lehetővé. Tudvalévő, hogy minden hálózatra kapcsolt számítógép rendelkezik IP címmel, amelyen keresztül beazonosítható.

személyes adat: az érintettre vonatkozó bármely információ.;

tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri.

3. számú melléklet

Az adatfeldolgozók megnevezése és adatai:

Cégnév: Herb-pharma Corporation s.r.o.

Székhely: 654 Velke Ludince, 935 65, SK

Elektronikus elérhetőség: home@herb-pharma.com