PODMIENKY POUŽÍVANIA STRÁNOK

Spoločnosť Herb-Pharma Corporation s.r.o. so sídlom Velke Ludince 654, 935 65 Slovenská republika, zapísaná v registri podnikateľských subjektov Štátneho súdneho registra vedenom oblastným súdom pre Nitra,  IČO: 36 565 016, e-mail: home@herb-pharma.com Adresa sídla, kontaktná adresa, adresa na zasielanie reklamácií

Stránky a všetky ich časti ako sú obsah, softvér, logá, ochranné známky, servisné značky, fotografie, ilustrácie, obrázky, mená, texty, videá a ďalšie materiály (ďalej len „Obsah“) sú chránené autorskými právami, ochrannými známkami a/alebo inými právami duševného vlastníctva. Obsah zahŕňa tak obsah, ktorý vlastní alebo kontroluje spoločnosť Herb-Pharma Corporation s.r.o., ako aj obsah vlastnený a kontrolovaný tretími osobami a licencovaný spoločnosti Herb-Pharma Corporation s.r.o. Užívatelia súhlasia, že sa riadne zoznámia a budú dodržiavať všetky autorskoprávne obmedzenia a upozornenia uvedené na stránkach. Užívatelia ďalej berú na vedomie, že nad rámec zákona nie sú bez predchádzajúceho výslovného písomného súhlasu spoločnosti Herb-Pharma Corporation s.r.o., oprávnení použiť žiadnu ochrannú známku, firmu alebo logo spoločnosti Herb-Pharma Corporation s.r.o., a uznávajú, že im z nich alebo na ne neplynú žiadne práva použitia.

Snažíme sa Vám poskytnúť presné a aktuálne informácie. Aj keď prenosy dát a informácií cez internet nie sú absolútne technicky spoľahlivé, a tak nemôžeme zaručiť správnosť všetkých údajov, ktoré sú uvedené na týchto stránkach. 

Ďalej by sme chceli zdôrazniť, že v informáciách dostupných na tomto serveri sa môžu vyskytnúť nepresnosti, spôsobené najmä zásahom tretích osôb. Prosím, informujte nás o akejkoľvek chybe alebo opomenutí na nasledujúcej e-mailovej adrese: home@herb-pharma.com

TECHNICKÉ PODMIENKY POSKYTOVANIA ELEKTRONICKÝCH SLUŽIEB

1.Technické požiadavky nevyhnutné pre spoluprácu s IT systémom, ktorý používa Herb-Pharma Corporation, sú nasledovné:

(a) pripojenie k internetu,

(b) webový prehliadač.

2. Herb-Pharma Corporation vyhradzuje, že s používaním Servisu môže súvisieť štandardné riziko späté s používaním internetu a Používateľom odporúča, aby prijali príslušné opatrenia na ich minimalizovanie.